دوان صنعت

شرکت تولیدی، فنی، مهندسی

Davan Sanat Co.
Prod . Eng . Tech
شرکت دوان صنعت
شرکتهای صنعتی شیراز
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و کارخانه های سیمان
دوان صنعت شرکت تولیدی، فنی، مهندسی
ساخت سازه های فلزی
واحد فنی و مهندسی
واحد فنی مهندسی شرکت دوان صنعت با استفاده از نیروهای متخصص در بخش طراحی و تهیه نقشه های سازه و خدمات مهندسی تولید سازه های فلزی، راه اندازی شده و در حال ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخش های مختلف به واحد تولید و ذینفعان شرکت می باشد.
پاره ای از خدمات این واحد به شرح ذیل می باشد:
بررسی نقشه های سازه و دیتایل های اجرایی
تهیه مدل سه بعدی سازه با استفاده از نرم افزار تخصصی Tekla
تهیه نقشه های ساخت کارگاهی به همراه گزارشات مربوطه
تهیه نقشه های برش قطعات جهت به حداقل رساندن میزان پرت
طراحی و محاسبه انواع سازه ها
تهیه نقشه های نصب کارگاهی به همراه گزارشات مربوطه