دوان صنعت

شرکت تولیدی، فنی، مهندسی

Davan Sanat Co.
Prod . Eng . Tech
شرکت دوان صنعت
شرکتهای صنعتی شیراز
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و کارخانه های سیمان
دوان صنعت شرکت تولیدی، فنی، مهندسی
ساخت سازه های فلزی
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهمترین واحد سازمانی مستقر در کارخانه واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد. پس از انعقاد قرار داد و ثبت مشخصات و مراحل اجرایی پروژه در نرم افزار های ویژه برنامه ریزی، عملیات اجرایی پروژه با هماهنگی واحد برنامه ریزی توسط واحد تولید صورت می گیرد.
مهمترین خدمات ارائه شده توسط واحد برنامه ریزی به شرح ذیل می باشد:
تهیه برنامه زمانبندی برای کلیه پروژه ها
تهیه فرم و روش های اجرایی
کنترل و نظارت و بروز رسانی برنامه زمانبندی
کنترل انحرافات و ارائه راه کار
تهیه و اولویت بندی کارهای ارجاعی به بخش تولید بر اساس برنامه زمانبندی (برگ ارجاع کار)
کنترل عملکرد پیمانکاران جزء
تهیه صورت و ضعیت پیمانکاران
تهیه صورت وضعیت شرکت
دریافت و ثبت گزارشات روزانه مربوط به واحد کنترل کیفیت، تولید و نصب
تهیه گزاشات مختلف مدیریتی